Privacy Policy
Medisch pedicure Sandra Middeldorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Medisch pedicure Sandra Middeldorp houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Medisch pedicure Sandra Middeldorp ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Medisch Pedicure Sandra Middeldorp
Pedicure Sandra Middeldorp St. Pieterstraat 88  6463 CW Kerkrade  mobiel 06-11 12 33 73
Uitleg begrip:  A V G  Privacy persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Medisch pedicure Sandra Middeldorp
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
-
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch pedicure Sandra Middeldorp de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
-
Tussenvoegsel;
-
Achternaam;
-
(Zakelijk) Telefoonnummer;
-
(Zakelijk) E-mailadres;
-
Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Medisch pedicure Sandra Middeldorp opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie
voor maximaal 7 jaar.